Оформить завещание Киев

оформить завещание киев

оформить завещание киев,оформить завещание в киеве,оформление завещания киев,нотариус оформить завещание киев,нотариус оформить завещание,оформить завещание Дарница,оформить завещание Дарницкий район,

Нотариус оформить завещание Позняки,оформить завещание киев левый берег,стоимость завещания на квартиру,оформление завещания у нотариуса цена,стоимость завещания на квартиру,Сколько Стоит Оформить Завещание 2022 Киев,как оформить завещание на детей,

нотариус дарницкий район

оформить завещание киев, оформить завещание в киеве, оформление завещания киев, нотариус оформить завещание киев, нотариус оформить завещание, оформить завещание Дарница, оформить завещание Дарницкий район, оформить завещание Позняки, оформить завещание киев левый берег, стоимость завещания на квартиру, оформление завещания у нотариуса цена, стоимость завещания на квартиру, Сколько Стоит Оформить Завещание 2022 Киев, как оформить завещание на детей,

ЗАПИСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЯ НОТАРИУСА В ОФИСЕ:

(099) 755-9449

(097) 977 9449

(093) 377 9449

(044) 360 6695

Вы также можете задать свой вопрос нотариусу в электронном виде здесь. Для получения консультации нотариуса в срочном порядке, рекомендуем Вам записаться на  бесплатную консультацию в офисе. По телефонам указанным выше. Консультация по телефону не предоставляется.

оформить завещание киев

Питання:
Дорого дня. Плануємо купити вперше квартиру на вторинному ринку, згідно з постановою 1740 для осіб що вперше купують квартиру не сплачують 1% до пенсійного фонду. Чи дійсно це так? Що необхідно для того, щоб не оплачувати.

Від: Надія <
Тема:Зміна прописки без присутності
Регіон:Інший регіон
Телефон:09725525

Питання:оформить завещание киев
Доброго дня. Проконсультуйте. Є намір зміни прописки, з маленькими дітьми. Можливо зробити доручення у нотаріуса на дозвіл виписки та прописки дітей в іншому місці, доручення від батька, оскільки він не в місті зараз. І можливо його самого виписати за дорученням, без його присутності. Дякую.

оформить завещание киев

Від: Іван <
Тема:Переоформлення житла
Регіон:Київ
Телефон:+38066774

Питання:
Розподіл майна.
Від: Аліна <
Тема:Оформлення покупки квартири будучи у шлюбі
Регіон:Київ
Телефон:096942

Питання:оформить завещание в киеве
Добрий день. Має бути оформлення покупки квартири за мої гроші, я перебуваю в офіційному шлюбі. Не хочу, щоб у разі розлучення квартира ділилася навпіл.
Оформити квартиру на родичів, батьків ітд, а потім зробити дарчу не варіант тому що немає таких осіб, яким я б довіряла.
Які ще варіанти можливі, окрім шлюбного договору, тому що чоловік на це не погоджується.

Від: Максим <
Тема:Розділ майна
Регіон:Київ
Телефон:+380661

оформить завещание киев

Питання:
Як відсудити частину будинку у батька.
Від: Максим <
Тема:Розділ майна
Регіон:Київ
Телефон: 380992

Питання:
Спадщину після смерті оформити.

Від: Іван <
Тема: Дарування
Регіон:Київ
Телефон: 38066

Питання:оформить завещание в киеве
Як правильно подарувати частину будинку.
Від: Максим <
Тема:
Регіон:Київ
Телефон: 3806

оформить завещание в киеве

Питання:
Як правильно застрахувати себе?
Від: Максим <
Тема:Спадщина
Регіон:Київ
Телефон:+3809924

Питання:
Хочу оформити спадщину.
Від: Катерина <
Тема:Спадщина
Регіон:Київ
Телефон:095403

Питання:оформить завещание киев
Добрий день.
Помер мій колишній чоловік, у нас є неповнолітня дочка, і я хотіла б дізнатися, що необхідно, щоб вона могла отримати спадщину – мова про нерухомість.
Колишній чоловік був у законному шлюбі, є неповнолітня дочка.
Також у нього є 2 дорослих сини, з якими ми у добрих стосунках, але з його нинішньою дружиною – вкрай негативні.

оформить завещание в киеве

Вопрос:
Дорогого дня. Планируем купить впервые квартиру на вторичном рынке, согласно постановлению 1740 для лиц, впервые покупающих квартиру, не платят 1% в пенсионный фонд. Действительно ли это так? Что необходимо для того, чтобы не оплачивать.

Вот: Надежда <
Тема: Изменение прописки без присутствия
Регион:Другой регион
Телефон:09725525

Вопрос:оформить завещание 
Здравствуйте. Проконсультируйтесь. Есть намерение смены прописки, с маленькими детьми. Возможно ли сделать доверенность у нотариуса на разрешение выписки и прописки детей в другом месте, доверенность от отца, так как он не в городе сейчас? И возможно ли его самого выписать по доверенности, без его присутствия. Спасибо.

оформление завещания киев

Вот: Иван <
Тема:Переоформление жилья
Регион:Киев
Телефон:+38066774

Вопрос:
Раздел имущества.
Вот: Алина <
Тема:Оформление покупки квартиры будучи в браке
Регион:Киев
Телефон:096942

Вопрос:оформить завещание киев
Добрый день. Предстоит оформление покупки квартиры за мои деньги, я нахожусь в официальном браке. Не хочу что бы в случае развода квартира делилась пополам.
Оформить квартиру на родственников, родителей итд, а потом сделать дарственный не вариант так как нет таких лиц которым я бы доверяла.
Какие еще варианты возможны, кроме брачного договора, так как муж на это не согласен.

оформление завещания киев

Вот: Максим <
Тема:Раздел имущества
Регион:Киев
Телефон:+380661

Вопрос:
Как отсудить часть дома у отца.
Вот: Максим <
Тема:Раздел имущества
Регион:Киев
Телефон:+380992

Вопрос:
Наследство после смерти оформить.

Вот: Иван <
Тема:Дарение
Регион:Киев
Телефон:+38066

нотариус оформить завещание киев

Вопрос:оформить завещание киев
Как правильно подарить часть дома.
Вот: Максим <
Тема:Имущества
Регион:Киев
Телефон:+3806

Вопрос:
Как правильно застраховать себя
Вот: Максим <
Тема:Наследство
Регион:Киев
Телефон:+3809924

Вопрос:
Хочу оформить наследство.
Вот: Екатерина <
Тема:Наследство
Регион:Киев
Телефон:095403

нотариус оформить завещание киев

Вопрос:оформить завещание киев
Здравствуйте.
Кончался мой бывший муж, у нас есть несовершеннолетняя дочь, и я хотела бы узнать, что необходимо, чтобы она могла получить наследство.
Бывший супруг состоял в законном браке, есть несовершеннолетняя дочь.
Также у него есть 2 взрослых сына, с которыми мы в хороших отношениях, но с его нынешней супругой – крайне отрицательные.

Question:
Expensive day. We plan to buy an apartment for the first time on the secondary market, according to the resolution 1740 for persons who buy an apartment for the first time do not pay 1% to the pension fund. Is this really the case? What is needed in order not to pay.

From: Hope <оформить завещание киев
Subject: Change of residence permit without presence
Region: Another region
Phone: 09725525

нотариус оформить завещание

Question:
Good day. Consult. There is an intention to change the residence permit, with small children. Is it possible to make a power of attorney from a notary for permission to extract and register children elsewhere, a power of attorney from the father, since he is not in town now. And is it possible to write him on behalf of, without his presence. Thank you.

From: Ivan <
Subject: Re-registration of housing
Region: Kyiv
Phone: +38066774

Question:
Property section.
From: Alina <
Subject: Making an apartment purchase while married
Region: Kyiv
Phone: 096942

нотариус оформить завещание

Question:оформить завещание киев
Good afternoon. I am about to buy an apartment for my money, I am officially married. I do not want that in case of divorce the apartment was divided in half.
To issue an apartment to relatives, parents, etc., and then make a donation is not an option because there are no people whom I would trust.
What other options are possible, except for the marriage contract, as the husband does not agree.

From: Maxim <
Subject: Division of property
Region: Kyiv
Phone: +380661

Question:
How to sue part of my father’s house.
From: Maxim <
Subject: Division of property
Region: Kyiv
Phone: +380992

оформить завещание Дарница

Question:
Inheritance after death to issue.

From: Ivan <
Subject: Donation
Region: Kyiv
Phone: +38066

Question:оформить завещание киев
How to give a part of the house.
From: Maxim <
Subject: Property
Region: Kyiv
Phone: +3806

Question:
How to properly insure yourself.
From: Maxim <
Topic: Heritage
Region: Kyiv
Phone: +3809924

Question:
I want to draw up an inheritance.
From: Katerina <
Topic: Heritage
Region: Kyiv
Phone: 095403

оформить завещание Дарница

Question:оформить завещание киев
Hello.
My ex-husband has died, we have a minor daughter, and I would like to know what it takes for her to inherit — real estate.
The ex-husband was legally married and has a minor daughter.
He also has 2 adult sons, with whom we have a good relationship, but with his current wife — extremely negative.

Pregunta:
Dia caro Planeamos comprar un apartamento por primera vez en el mercado secundario, de acuerdo con la resolución 1740 para las personas que compran un apartamento por primera vez no pagan el 1% al fondo de pensiones. ¿Es este realmente el caso?¿Qué se necesita para no pagar.

De: Esperanza <
Asunto: Cambio de permiso de residencia sin presencia
Región: Otra región
Teléfono: 09725525

оформить завещание Дарницкий район

Pregunta:
Buenos días. Consultar. Hay una intención de cambiar el permiso de residencia, con niños pequeños. ¿Es posible hacer un poder notarial de un notario para obtener permiso para extraer y registrar a los niños en otro lugar, un poder notarial del padre, ya que él no está en la ciudad ahora? Y si es posible escribirle en nombre de, sin su presencia. Gracias.

De: Iván <оформить завещание киев
Asunto: Reinscripción de viviendas
Región: Kiev
Teléfono: +38066774

Pregunta:
Sección de propiedades.
De: Alina <
Asunto: Comprar un apartamento estando casado
Región: Kiev
Teléfono: 096942

оформить завещание Дарницкий район

Pregunta:
Buena tarde. Estoy a punto de comprar un apartamento por mi dinero, estoy oficialmente casado. No quiero que en caso de divorcio el apartamento se divida por la mitad.
Entregar un apartamento a parientes, padres, etc., y luego hacer una donación no es una opción porque no hay personas en las que confiaría.
Qué otras opciones son posibles, excepto el contrato de matrimonio, ya que el esposo no está de acuerdo.

De: Maxim <оформить завещание киев
Asunto: División de bienes
Región: Kiev
Teléfono: +380661

Pregunta:
Cómo demandar parte de la casa de mi padre.
De: Maxim <
Asunto: División de bienes
Región: Kiev
Teléfono: +380992

оформить завещание киев левый берег

Pregunta:
Herencia después de la muerte para emitir.

De: Iván <
Asunto: Donación
Región: Kiev
Teléfono: +38066

Pregunta:оформить завещание киев
Cómo dar una parte de la casa.
De: Maxim <
Asunto: Propiedad
Región: Kiev
Teléfono: +3806

Pregunta:
Cómo asegurarte correctamente.
De: Maxim <
Tema: Patrimonio
Región: Kiev
Teléfono: +3809924

Pregunta:
Quiero redactar una herencia.
De: Catalina <
Tema: Patrimonio
Región: Kiev
Teléfono: 095403

оформить завещание киев левый берег

Pregunta:
Hola.
Mi ex marido ha muerto, tenemos una hija menor de edad y me gustaría saber qué se necesita para que ella herede: bienes raíces.оформить завещание киев
El exesposo estaba legalmente casado y tiene una hija menor de edad.
También tiene 2 hijos adultos, con quienes tenemos una buena relación, pero con su esposa actual, extremadamente negativa.