Оформити договір позики

оформить договор займа Киев

оформить договор займа,оформити договір позики київ,оформити договір позики Дарницький район,оформити договір позики Дарниця,оформити договір позики Позняки,як завірити розписку,розписка про отримання грошей,завірення розписки нотаріусом,

оформить договор займа оформити договір позики київ, оформити договір позики Дарницький район, оформити договір позики Дарниця, оформити договір позики Позняки, оформити договір позики Осокорки, оформити договір позики, оформити договір позики Дарницький район, оформити договір позики Дніпровський район, оформити договір позики, оформити договір позики Дарниця, оформити договір позики Позняки, оформити договір позики Осокорки, оформити договір позики, договір позики грошей, оформити договір позики грошей, договір позики грошей київ, оформити договір позики грошей київ, як завірити розписку, розписка про отримання грошей, завірення розписки нотаріусом,

ЗАПИС НА БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ НОТАРІУСА В ОФІСІ:

(099) 755-9449

(097) 977 9449

(093) 377 9449

(044) 360 6695

 

Вы також можете задати свое питання нотаріусу в електронному вигляді за цим посиланням. Для отримання консультації нотаріуса в терміновому порядку, радимо Вам записатися на  безкоштовну консультацію в офісі. За  телефонами зазначеними вище. Консультація за телефоном не проводиться.

оформити договір позики київ

Питання:
Доброго дня.
У листопаді 2020 року помер батько, виходячи з документів та витікаючих прав власності, на квартиру та дачу, сформувалися наступні спадкоємці:
— жінка
— син
— син
— Мати (батька).

У березні 2021 року помирає мати (батька), яка заповіла все своє майно дочці.
Чи можна вступити у правовласності, в межах своєї частки, лише наприклад на квартиру, приціму відмовитися на чиюсь користь з приводу дачі?
Від: Кирило <
Як оформитися другим власником квартири

Регіон:Інший регіон

Телефон:063

оформити договір позики київ

Питання:
Добрий день. Цікавить таке запитання: бабуся померла 10 років тому. Батько сказав одразу ж, що готовий лише півквартири віддати. І ось я зараз у ній живу та прописаний, і хочу нарешті офіційно на себе половину квартири оформити, щоб бути співвласником.
Що для цього приблизно потрібно і скільки це буде коштувати?
Заздалегідь дякую.
Від: Олена <
Тема: Довіреність

Регіон:Київ

Телефон:0932

оформити договір позики київ

Питання:
Добрий день. Потрібно створити новий договір на комунальні послуги. Якщо зробити Довіреність на повнолітню дочку в іншій країні (Туреччина), потім перевести та запевнити в Україні, він буде дійсним? Спасибі.
Від: Олена <
Тема:Договір дарування

Регіон:Київська область

Телефон:06796

Питання:
Власник хоче зробити договір дарування на одного з синів, але в будинку прописано дитину іншого сина і він не погоджується прописати її до дружини. Як можна оформити договір дарування? Сині дорослі, не інваліди.
Від: Марина <
Заява про сімейний стан

Регіон:Інший регіон

Телефон: 3809

оформити договір позики Дарницький район

Питання:
Доброго дня. Чи можливо оформити заяву про сімейний стан за довіреністю?
Якщо ні, то чи можливо оформити цю заяву у нотаріуса іншої країни?
12.05
Від: Тетяна <
Тема:Питання по Довіреності для передоручення (переоформлення) авто

Регіон:Київ

Телефон:0672

оформити договір позики Дарницький район

Питання:
Добрий день.
Питання щодо авто:
Мати та 3 синів вступили у право спадку від батька, всі у рівних частках. На цьому етапі їм нотаріус сказав, що вони не можуть відмовитись від права власності на користь одного з членів батьківщини.

Авто було переоформлено, видань новий тех.паспорт.
Були виписані окремі довіреності від усіх на третю особу (як побачили пізніше – без права передоручення, хоча нотаріуса повідомляли, що авто буде переоформлюватися та перепродаватись). Переоформити авто не змогли, оскільки на одному з власників великі борги і доки він їх не виплатити переоформити на нового власника неможливо.

оформити договір позики Дарниця

Вопрос:
Здравствуйте.
В ноябре 2020 года умер отец, исходя из документов и вытекающих прав собственности, на квартиру и дачу, сформировались следующие наследники:
— женщина
— сын
— сын
— мать (отца).

В марте 2021 года умирает мать (отца), которая завещала все свое имущество дочери.
Можно ли поступить в правособственности, в пределах своей доли, только например на квартиру, при этом отказаться в чью-либо пользу поводу дачи?
Вот: Кирилл <
Тема:Как оформится вторым собственником квартиры

Регион:Другой регион

Телефон:063

оформити договір позики Дарниця

Вопрос:
Здравствуйте. Интересует такой вопрос: бабушка (мать отца) умерла 10 лет назад. Отец сказал сразу же, что готов только пол квартиры отдать. И вот я сейчас в ней живу и прописан, и хочу наконец-то официально на себя половину квартиры оформить, чтобы быть совладельцем.
Что для этого примерно нужно и сколько это будит стоит?
Заранее спасибо.
Вот: Елена <
Тема:Доверенность

Регион:Киев

Телефон:0932

оформити договір позики Позняки

Вопрос:
Добрый день. Нужно сделать новый контракт на коммунальные сервисы. Если сделать доверенность на совершеннолетнюю дочь во второй стране (Турция), потом перевести и заверить в Украине, он будет действителен? Спасибо.
Вот: Елена <
Тема:Договор дарения

Регион:Киевская область

Телефон:06796

Вопрос:
Владелец хочет сделать договор дарения на одного из сыновей, но в доме прописан ребенок второго сына, и он не соглашается прописать его к жене. Как можно оформить договор дарения? Сыновья взрослые, не инвалиды.
Вот: Марина <
Тема: Заявление о семейном положении

Регион:Другой регион

Телефон:+3809

оформити договір позики Позняки

Вопрос:
Здравствуйте. Возможно ли оформить заявление о семейном положении по доверенности?
Если нет, возможно ли оформить это заявление у нотариуса другой страны?
12.05
Вот: Татьяна <
Тема:Вопрос по Доверенности для передоверия (переоформления) авто

Регион:Киев

Телефон:0672

оформити договір позики Осокорки

Вопрос:
Добрый день.
Вопросы по авто:
Мать и 3 сыновья вступили в право наследства от отца, все в равных судьбах. На этом этапе нотариус сказал, что они не могут отказаться от права собственности в пользу одного из членов семьи.

Авто было переоформлено, выдан новый тех.паспорт.
Были выписаны отдельные доверенности от всех на третье лицо (как увидели позже – без права передоверия, хотя нотариуса сообщали, что автомобиль будет переоформляться и перепродаваться). Переоформить авто не смогли, поскольку на одном из владельцев большие долги и пока он их не выплатит, переоформить на нового владельца невозможно.

оформити договір позики Осокорки

Question:
Good day.
In the leaf fall of 2020, the father died, moving from documents and vitiating rights, to an apartment and a dacha, the onset of recession was formed:
— woman
— blue
— blue
— mother (father).

In birch 2021, the mother (father) is dying, as she sang all her daughters.
How can you enter into the rule of law, in the boundaries of your own private property, or rather, for example, for an apartment, for the most part, you can act on the scale of the dacha’s drive?
From: Kirill <
Topic: How to become the second owner of an apartment

Region:Other Region

Phone: 063

заверить расписку Дарницкий район

Question:
Hello. Interested in this question: grandmother (father’s mother) died 10 years ago. Father immediately said that he was ready to give only half of the apartment. And now I live in it and are registered, and I want to finally formalize half of the apartment officially in order to be a co-owner.
What is needed for this and how much will it cost?
Thanks in advance.
From: Elena <
Subject: Power of Attorney

Region:Kyiv

Phone: 0932

Question:
Good afternoon. We need to make a new contract for utilities. If you make a Power of Attorney for an adult daughter in another country (Turkey), then translate and certify in Ukraine, will it be valid? Thank you.
From: Olena <
Subject: Contract of gift

заверить расписку Дарницкий район

Region:Kyiv region

Phone: 06796

Question:
Vlasnik wants to negotiate a gift for one of the blues, but the child of another son is registered in the booth, and the wines do not fit to prescribe it to the squad. How can I draw up a donation agreement? Blue has grown, not disabled.
From: Marina <
Subject: Statement about the family camp

Region:Other Region

Phone: +3809

договір позики дарницький район

Question:
Good day. Is it possible to issue a statement about a family camp for a trust?
If not, then how is it possible to issue an application to a notary in another country?
12.05
From: Tetyana <
Topic: Power on Power of attorney for transfer (re-registration) of a car

Region:Kyiv

Phone: 0672

Question:
Good afternoon.
Food for a hundred cars:
Mothers and 3 blues entered into the right to fall into the hands of the father, all in equal shares. At what stage, the notary said that they cannot stink because of the right of power to punish one member of the motherland.

договір позики дарницький район

Auto Bulo re-registered, vision of a new technical passport.
They signed a letter of authorization for all the third person (as they called it out — without the right to transfer, they wanted the notary to be told that the car would be re-registered and resold). It was not possible to re-register a car, it was impossible to re-register a car for one of the grand borgs and dopoki vin їх.

Pregunta:
Buenos días.
En la caída de la hoja de 2020, el padre murió, pasando de documentos y derechos viciados a un apartamento y una casa de campo, se formó el inicio de la recesión:
— mujer
— azul
— azul
— madre padre).

договор займа Дарницкий район

En el abedul 2021, la madre (padre) se está muriendo, como cantó todas sus hijas.
¿Cómo puede entrar en el estado de derecho, en los límites de su propia propiedad privada, o más bien, por ejemplo, para un apartamento, en su mayor parte, puede actuar en la escala del impulso de la dacha?
De: Kirill < нотариус
Tema: Cómo convertirse en el segundo dueño de un apartamento

Región: Otra Región

Teléfono: 063

договор займа Дарницкий район

Pregunta:
Hola. Interesado en esta pregunta: abuela (madre del padre) murió hace 10 años. Padre inmediatamente dijo que estaba dispuesto a dar sólo la mitad del apartamento. Y ahora vivo en él y estoy empadronado, y quiero por fin formalizar oficialmente la mitad del piso para ser copropietario.
¿Qué se necesita para esto y cuánto costará?
Gracias por adelantado.
De: Elena <
Asunto: Poder Notarial

Región:Kiev

Teléfono: 0932

оформити договір позики грошей

Pregunta:
Buena tarde. Tenemos que hacer un nuevo contrato de servicios públicos. Si hace un poder notarial para una hija adulta en otro país (Turquía), luego lo traduce y certifica en Ucrania, ¿será válido? Gracias.
De: Olena <
Asunto: Contrato de donación

Región: Región de Kiev

Teléfono: 06796

Pregunta:
Vlasnik quiere negociar un regalo para uno de los azules, pero el hijo de otro varón está registrado en la caseta, y los vinos no caben para prescribirlo a la escuadra. ¿Cómo puedo redactar un acuerdo de donación? Azul ha crecido, no discapacitado.
De: Marina <
Asunto: Declaración sobre el campamento familiar

Región: Otra Región

Teléfono: +3809

оформити договір позики грошей

Pregunta:
Buenos días. ¿Es posible emitir una declaración sobre un campamento familiar para un fideicomiso?
Si no, ¿cómo es posible emitir una solicitud a un notario en otro país?
12.05
De: Tetiana <
Tema: Poder de Poder para transferencia (rematriculación) de un auto

Región:Kiev

Teléfono: 0672

Pregunta:
Buena tarde.
Comida para cien autos:
Las madres y los 3 azules entraban en derecho de caer en manos del padre, todos por partes iguales. En qué etapa, el notario dijo que no pueden apestar por el derecho del poder a castigar a un miembro de la patria.

оформити договір позики Дніпровський район

Auto Bulo reinscrito, visión de un nuevo pasaporte técnico.
Firmaron una carta de autorización para toda la tercera persona (como lo llamaron, sin derecho a transferir, querían que se le dijera al notario que el automóvil se volvería a registrar y volver a vender). No fue posible volver a registrar un automóvil, fue imposible volver a registrar un automóvil para uno de los grand borgs y dopoki vin їх. снять квартиру